วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการ แนวคิดของการจัดการสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

1.ความหมายของการจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมหลักต่างๆ ในการจัดการหา การจัดโครงสร้างการควบคุมการผลิต การเผยแพร่และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การทุกประเภทโดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆม โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการ

2.ความสำคัญของการจัดการสารสนเทศ

ในสภาวะสังคมปัจจุบันมีสารสนเทศเกิดขึ้นมากมายในลักษณะสารสนเทศที่ท่วมท้นการจัดการสารสนเทศโดยการจัดเป็นระบบสารสนเทศต่างๆเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

2.1 ความสำคัญของการจัดการสารสนเทศต่อบุคคล

การจัดการสารสนเทศต่อบุคคลมีความสำคัญในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพต่างๆการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทำฐานข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อมูลการดำเนินชีวิต การศึกษา

2.2 ความสำคัญของการจัดการสารสนเทศต่อองค์การ

การจัดการสารสนเทศมีความสำคัญต่อองค์การในด้านต่างๆดังนี้
    
1.ความสำคัญด้านการบริหารการจัดการ
 2.ความสำคัญด้านการดำเนินงาน
 3.ความสำคัญด้านกฎหมาย
 4.พัฒนาการของการจัดการสารสนเทศ


3.การจัดการสารสนเทศโดยทั่วไป แบ่งออกกว้างๆได้เป็น 2 ยุคคือ

3.1การจัดการสารสนเทศด้วยระบบมือ

การจัดการสารสนเทศด้วยระบบมือเริ่มต้นเมื่อมีการสร้างอารยธรรมในการบันทึกความรู้ราว 2,000-8,000 ก่อนปีคริสศักราช การจัดการสารสนเทศในระยะแรกใช้สื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์ เน้นการรวบรวมรายชื่อหนังสือเรียงตามขนาดรูปเล่ม สี ลำดับตัวอักษรผู้แต่ง ชื่อหนังสือ เลขทะเบียน ต่อมามีการจัดทำแบบแคตาล็อก หรือ บัตรรายการหนังสือ

3.2การจัดการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์

การจัดการสารสนเทศเกิดขึ้นโยการใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อสารสนเทศมีปริมาณมากมาย รูปลักษณ์หลากหลายคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาการของอดีตจนถึงปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ในระยะต่อมาได้มีการนำมาใช้พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศในการทำงานเฉพาะด้านต่างๆ เช่นระบบห้องสมุดมีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำบัตรรายการหนังสือเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ

การจัดการสารสนเทศเพื่อให้ใช้ได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องแยกรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.การรวบรวมข้อมูล
2.การตรวจสอบข้อมูล
3.การประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
4.การดูแลรักษาสารสนเทศ
5.การสื่อสาร

4.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ
    4.1 ขอบเขตของการจัดการสารสนเทศกระบวนการจัดการสารสนเทศมีดังนี้
          -การรวบรวมสารสนเทศ
         -การจัดหมวดหมู่
         -การบำรุงรักษา

5.การจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการสารสนเทศไม่ใช่เพียงการเรื่องเทคโนโลยีที่สำคัญไม่แพ้กัน คือกระบวนการทางธุรกิจและการปฎิบัติที่จะวางรากฐานการสร้างและการใช้สารสนเทศรวมทั้งเกี่ยวพันกับตัวสารสนเทศด้วย สารสนเทศจึงประกอบไปด้วย กระบวนการทางเทคโนโลยี และเนื้อหา ซึ่งแต่ละข้อจะต้องระบุรายละเอียดใช้ชัดเจน การจัดการสารสนเทศจึงจะมีประสบผลสำเร็จอ้างอิง :: หนังสือเรียนวิชา 0026 008 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น